Kazneni poeni i novcane kazne prema ZOBS/u


Recommended Posts

"Službeni glasnik RS", br. 46/2010

Na osnovu člana 197. stav 8. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", broj 41/09),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o načinu vođenja evidencija o kaznenim poenima i oduzimanju vozačkih dozvola

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način vođenja evidencija, praćenja i objavljivanja podataka o kaznenim poenima i oduzimanje vozačke, odnosno probne vozačke dozvole (u daljem tekstu: dozvola) zbog izrečenih kaznenih poena za prekršaje i krivična dela propisana Zakonom.

Član 2.

Kazneni poeni, izrečeni pravosnažnim odlukama nadležnih organa, evidentiraju se u Registru o kaznenim poenima vozača (u daljem tekstu: Registar), koji se vodi u jedinstvenom informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 3.

Programska aplikacija za evidentiranje kaznenih poena mora biti programirana, u skladu sa zakonom, a naročito tako: da pristup Registru imaju samo ovlašćeni radnici; da, po otvaranju aplikacije od strane ovlašćenog radnika, prikaže spisak svih vozača koji se vode u evidenciji za koje su ispunjeni propisani uslovi za oduzimanje dozvole; da se kazneni poeni za svakog vozača automatski brišu; da se, nakon ponovnog izdavanja dozvole, svako novo evidentiranje kaznenih poena vrši do smanjenog broja kaznenih poena.

Član 4.

Registar sadrži:

1) redni broj;

2) podatke o vozaču (ime i prezime, datum i mesto rođenja, jedinstveni matični broj građana, prebivalište i adresu);

3) podatke o odluci kojom su izrečeni kazneni poeni (naziv organa koji je doneo odluku, broj i datum odluke, pravna kvalifikacija prekršaja, odnosno krivičnog dela za koji su izrečeni kazneni poeni);

4) broj kaznenih poena;

5) podatke o dozvoli (vrsta dozvole, broj registra i serijski broj dozvole, datum izdavanja, naziv organa koji je izdao dozvolu, naziv organa koji je doneo rešenje o oduzimanju dozvole, broju i datumu rešenja o oduzimanju dozvole, datum predaje dozvole, datum raspisivanja potraga za dozvolom koja nije predata).

Član 5.

Unos podataka u Registar i uvid u unete podatke, u skladu sa zakonom, mogu da vrše ovlašćeni radnici Ministarstva koji rade na poslovima saobraćajne policije - u odnosu na evidentiranje kaznenih poena, odnosno policijski službenici koji rade na upravnim poslovima - u odnosu na uvid u ukupan broj kaznenih poena i evidentiranje podataka o oduzimanju dozvole zbog izrečenih kaznenih poena.

Ovlašćeni radnici koji evidentiraju kaznene poene ne mogu da imaju uvid u ukupan broj kaznenih poena za vozača kome se evidentiraju kazneni poeni.

Ovlašćeni radnici koji sprovode postupak oduzimanja vozačke dozvole zbog izrečenih kaznenih poena imaju uvid u ukupan broj kaznenih poena za svakog vozača, ali ne mogu da evidentiraju kaznene poene u elektronskoj evidenciji.

Član 6.

Podatke o izrečenim kaznenim poenima, nakon prijema pravnosnažne odluke, evidentira podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva koja vozača vodi u evidenciji i nakon evidentiranja pravosnažnu odluku dostavlja organizacionoj jedinici Uprave za upravne poslove koja vozača vodi u evidenciji.

Ako je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnela organizaciona jedinica Ministarstva koja vozača ne vodi u evidenciji, kaznene poene evidentira podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i nakon evidentiranja pravnosnažno rešenje odmah dostavlja teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici koja vozača vodi u evidenciji.

Član 7.

Kada ovlašćeni radnik organizacione jedinice Ministarstva kod koje se vozač vodi u evidenciji, na osnovu uvida u Registar, utvrdi da su za određenog vozača ispunjeni propisani uslovi za oduzimanje dozvole, istog dana, a najkasnije u roku od tri dana pokrenuće postupak radi oduzimanja dozvole.

U rešenju o oduzimanju dozvole odrediće se rok u kome je vozač dužan da preda dozvolu, a koji ne može biti duži od tri dana od dana prijema rešenja.

Član 8.

Ovlašćeni radnici Ministarstva, na osnovu podataka iz Registra, u skladu sa zakonom, dostavljaju obaveštenje o stanju broja kaznenih poena.

Obaveštenje se dostavlja na zahtev.

Sadržina i izgled Zahteva za davanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena (Obrazac 1) i sadržina i izgled Obaveštenja o stanju broja kaznenih poena (Obrazac 2) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. novembra 2010. godine.

Broj 01-5127/10-8

U Beogradu, 1. jula 2010. godine

Ministar

unutrašnjih poslova,

Ivica Dačić, s.r.

Obrazac 1

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

PU-PS ___________________

_________________________

(mesto)

ZAHTEV

ZA DAVANJE OBAVEŠTENJA O STANJU BROJA KAZNENIH POENA

Podnosim zahtev da mi izdate obaveštenje o stanju broja kaznenih poena na dan _______________ godine.

U _________________

Dana, _________ godine

Podnosilac zahteva

IZVOR> MUP

Link to post
Share on other sites