SAOBRACAJNI UDESI - naknada stete / procedura


Recommended Posts

IZVOR> Udruzenje osiguravaca Srbije / pitanja i odgovori

http://uos.rs/

Kome da prijavim štetu koju je prouzrokovao vozač automobila sa stranim tablicama u Srbiji?

Ukoliko osiguravajuće društvo štetnika odn. osobe koja je prouzrokovala i izazvala štetu ima korespodenta (osiguravajuće društvo u Srbiji koje je ugovorom obavezano da u ime društva iz inostranstva vrši obradu i isplatu po štetama) na teritoriji Srbije, potrebno je da se oštećeni direktno obrati korespodentu. U svakom drugom slučaju odštetni zahtev se podnosi Birou Zelene karte.

Šta se dešava ukoliko se nezgoda dogodi na teritoriji druge države?

Ukoliko je nezgodu prouzrokovao osiguranik iz države u kojoj se dogodila nezgoda, oštećeni se javlja tom društvu - osiguravaču jer se događaj smatra njihovom domaćom štetom. U slučaju da je nezgodu prouzrokovao stranac, rezident treće države, onda se treba obratiti Birou Zelene karte države u kojoj je nezgoda nastala.

Šta je sve potrebno od dokumentacije za prijavu štete?

Za prijavu štete potrebna je sledeća dokumentacija: zahtev za naknadu štete, zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode (original ili overena kopija), rešenje sudije za prekršaje-krivična presuda (original ili overena kopija), zelena karta štetnika, zapisnik o oštećenju vozila sa fotografijama (original ili overena kopija), lekarska dokumentacija (original ili overena kopija), račun o popravci vozila (ako je vozilo popravljeno) ili obračun veštaka, fotokopija saobraćajne i vozačke dozvole, kao i fotokopija lične karte.

Ko sačinjava zapisnik o oštećenju vozila?

Zapisnik sačinjava ovlašćeni procenitelj osiguravajućeg društva ili sudski veštak.

Koliko traje obrada predmeta?

Po Zakonu, rok za obradu predmeta je od 30 do 90 dana. Rok zavisi od dostavljene dokumentacije, sprovedenih veštačenja i dostave osiguravajućeg pokrića.

Šta je pokriće?

Potvrda validnosti osiguranja štetnika na dan nezgode.

Koliko se čeka na pokriće?

Za nezgode koje su se dogodile pre 01.01.2011. godine, period izdavanja pokrića je 3 meseca, a za nezgode koje su se dogodile posle 01.01.2011. godine taj period smanjen je na šest nedelja. Ukoliko društvo ili Biro ne pruži odgovor u datom roku, smatra se da pokriće postoji ukoliko postoji minimum informacija potrebnih za identifikaciju zelene karte (naziv ili međunarodna oznaka biroa, naziv i/ili šifra osiguravača, broj zelene karte kao i njen period važenja).

Da li postoji mogućnost za naknadu materijalne štete kod NN vozila?

Ne postoji. Ali, u smislu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju postoji mogućnost samo u slučaju postojanja povreda.

Kako i ko određuje visinu štete (materijalne i/ili nematerijalne)?

Visina materijalne štete formira se na osnovu zapisnika o oštećenju vozila praćenih fotografijama oštećenog vozila i/ili računa o popravci vozila i/ili mašinskog veštačenja. Visina nematerijalne štete utvrđuje se na osnovu medicinskog veštačenja i Uredbi o naknadi šteta na licima.

Da li mogu da popravim ili otuđim auto dok se odštetni zahtev ne reši?

Da, ukoliko nije potrebno dostaviti dopunsku dokumentaciju koja se odnosi na oštećenja na vozilu.

Šta se dešava ukoliko se ne pruži pokriće za vozilo ili ako je nezgodu prouzrokovalo nepoznato ili neosigurano vozilo?

Odštetni zahtev se prosleđuje Garantnom Fondu.

Da li je potrebna zelena karta za Crnu Goru?

Ne, u skladu sa Sporazumom o proširivanju teritorijalnog važenja osiguranja od autoodgovornosti. Sporazum se primenjuje i kod šteta nastalih sa vozilima sa crnogorskim tablicama.

U kom slučaju se plaća granično osiguranje?

Ukoliko lice prilikom prelaska granice ne poseduje zelenu kartu (nije izdata ili jeste izdata ali je lice trenutno ne poseduje).

Da li štetnici koji su isplatili štetu imaju pravo da se regresiraju iz sredstava Garantnog fonda?

Nemaju.

Da li štete izazvane traktorima, mopedima i sl. potpadaju pod obavezu Garantnog fonda?

Da, od decembra 2009.godine.

Kome se upućuju kritike na račun osiguravajućih društava i pitanja vezana za ulogu UOS u tome?

Takve kritike ili pitanja, upućuju se Sektoru za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja Narodne banke Srbije.

Šta se dešava sa štetama koje naprave strana vozila koja nemaju odgovarajuću međunarodnu ispravu? Ko nadoknađuje štetu?

Ove štete plaća Garantni fond, ali po prethodnoj proveri Biroa Zelene karte.

Kakva je tehnika plaćanja?

Plaćanje obavezno ide preko računa, a u slučaju da ide preko trećih lica potrebno je overeno punomoćje, ne starije od 6 meseci.

Na koga se odnosi sistem bonus malus – na vozača ili na automobil?

Bonus i malus prate vlasnika vozila osim kada jedno lice (pravno ili fizičko) ima više automobila. Tada je moguće da isto lice na jedno vozilo ostvaruje pravo na bonus, a da za drugo bude u kategoriji malus.

UREDBA O NAKNADI STETE POVREDJENIM I NASTRADALIM LICIMA

Ovom uredbom se bliže uređuje način i kriterijumi za utvrđivanje materijalne i nematerijalne štete,zavisno od težine telesne povrede ili narušenog zdravlja, odnosno od stepena delimične onesposobljenosti za rad, kao i krug lica koja imaju pravo na naknadu i maksimalni iznos naknade za pretrpljene bolove usled smrti ili teškog invaliditeta nekog lica.

http://uos.rs/assets/Uploads/Propisi/uredbanaknadastetanalicima.pdf

Link to post
Share on other sites