A kada nam ODUZMU VOZACKU DOZVOLU treba da...


Recommended Posts

Izvor; Agencija za bezbednost saobracaja

На основу члана 3. Закона о јавним агенцијама, члана 9. и члана 199. Закона о

безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник Републике Србије“,

број 41/09 и 53/10), а уз сагласност Министарства унутрашњих послова и

Министарства за инфраструктуру и енергетику у својству министарства

надлежног за послове саобраћаја, Управни одбор Агенције за безбедност

саобраћаја дана 28.07.2011. године, доноси

ПРАВИЛНИК

О УНАПРЕЂЕЊУ ЗНАЊА ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА ВОЗАЧЕ

КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

(СЛ. Гласник број 59/2011, од 10.08.2011. год.)

Члан 1.

Овим правилником се прописује:

 наставни план и програм обавезног семинара унапређењa знања из

области безбедности саобраћаја,

 начин организовања и спровођења обавезног семинара унапређењa

знања из области безбeдности саобраћаја,

 садржај и начин обављања испита унапређења знања из области

безбедности саобраћаја,

 садржај потврда и уверења, начин и поступак њиховог издавања и

 начин вођења евиденција,

у поступку повраћаја права на управљање моторним возилима лицима (у

даљем тексту: рехабилитација) којима је одредбама члана 197. став 2. и 3.

Закона о безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Закон)

надлежни орган одузео возачку дозволу.

Члан 2.

Лице коме је надлежни орган одузео возачку дозволу може се пријавити и

присуствовати обавезном семинару унапређења знања из области безбедности

саобраћаја (у даљем тексту: семинар) ако уз пријаву достави:

1) посебно уверење о здравственој способности за управљање моторним

возилима одређених категорија, издато од надлежне здравствене

институције сагласно одредбама члана 199. став 1. тачка 1. и став 4.

Закона,

2) писани доказ да је измирио обавезу плаћања изречене новчане казне за

прекршаје због којих су му изречени казнени поени, односно да је

измирио обавезу плаћања изречене новчане казне за кривична дела због

којих му је одузета возачка дозвола, односно да је издржао изречену

казну затвора за наведене прекршаје, односно кривична дела, 3) писани доказ да су извршене све мере забране управљања моторним

возилом које су му изречене,

4) доказ о измиреним трошковима за присуство семинару, по тарифи

Агенцијe за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција).

Пријава се подноси на обрасцу из прилога 1. овог правилника и чини његов

саставни део.

Члан 3.

Семинари се реализују по програму који је саставни део овог правилника и дат

је у прилогу 2.

Лицe из члана 2. став 1. овог правилника Агенција упућује на семинар, након

утврђивања да су испуњени услови из члана 2. овог правилника.

Лице из претходног става је дужно да семинару на који је упућен присуствује у

пуном обиму и наставном фонду садржаја семинара.

Уколико лице из члана 2. став 1. овог правилника не започне или прекине

учешће на одобреном семинару, сматраће се да поступак из члана 2. овог

правилника није ни покренуо, те се мора поново пријавити.

Трошкове семинара из става 1. овог члана сноси лице из члана 2. став 1. овог

правилника.

Члан 4.

Семинаре организује и спроводи Агенција на основу наставног плана који је

сачињен по програму из члана 3. став 1. овог правилника.

Програм семинара обухвата:

1) разговор у групи полазника о узроцима и последицама понашања која су

довела до одузимања возачке дозволе, у трајању од најмање 9

наставних часова,

2) наставу о познавању саобраћајних прописа, у трајању од најмање 15

наставних часова,

3) наставу о значају и начину безбедног понашања возача у саобраћају на

путевима ради избегавања ситуација које доводе до саобраћајних

незгода или кршења саобраћајних прописа, у трајању од најмање 16

наставних часова.

Наставни час траје 45 минута а паузе између часова 15 минута.

У току једног радног дана семинара полазник може похађати највише 3

наставна часа.

Након завршеног семинара полазнику се издаје потврда о завршеном

обавезном семинару унапређења знања из области безбедности саобраћаја на

обрасцу из прилога 3. који је саставни део овог правилника.

Члан 5.

Семинар спроводи посебно оспособљен предавач за унапређење знања из

области безбедности саобраћаја (у даљем тексту: предавач).

Предавач из претходног става мора испуњавати следеће услове:

1) да има најмање вишу стручну спрему саобраћајне струке - смер

друмски саобраћај или високу стручну спрему друге струке;

2) да има најмање пет година радног искуства у области безбедности

саобраћаја на путевима;

3) да има најмање три године возачку дозволу за возила B категорије и

4) да има сертификат Агенције да је посебно оспособљен за

унапређење знања из области безбедности саобраћаја.

Унапређивање знања предавача за поступак рехабилитације возача организује

Агенција, периодично у роковима и по потреби сагласно циљевима,

смерницама и задацима из члана 11. и 12. Закона, при чему је потребно

обезбедити да предавачи похађају додатну едукацију из области психологије

примерену раду са возачима којима је одузета возачка дозвола и раду са

малим групама полазника, по програму који је прилагођен обиму и структури

прекршаја због којих је надлежни орган најчешће одузимао возачке дозволе.

Члан 6.

Лице из члана 2. став 1. овог правилника које је стекло потврду о завршеном

семинару, подноси Агенцији пријаву за полагање испита унапређења знања из

области безбедности саобраћаја на обрасцу из прилога 4. који је саставни део

овог правилника.

Уз пријаву лице из претходног става овог члана мора приложити:

1) потврду о завршеном семинару,

2) оверену фотокопију података из важеће личне карте,

3) оверену фотокопију података из возачке дозволе,

4) доказ о измиреним трошковима полагања испита по важећој тарифи.

Агенција ће, у року не дужем од 30 дана, на погодан начин обавестити лице из

става 1. овог члана да ли је његова пријава прихваћена, односно заказати му

полагање испита унапређења знања из области безбедности саобраћаја.

Члан 7.

Агенција организује и спроводи испит унапређења знања из области

безбедности саобраћаја лицу из члана 6. став 1. овог правилника. Агенција формира комисију за полагање испита коју чине председник и два

испитивача.

Председник комисије има својство испитивача и одлучује о исходу испита у

случају супротних мишљења осталих чланова комисије.

Испит унапређења знања из области безбедности саобраћаја полаже се путем

теста, писмено или на рачунару.

Трошкове полагања испита из става 1. овог члана сноси лице из члана 6.

став 1. овог правилника.

Члан 8.

Председник комисије мора испуњавати следеће услове:

1) да има завршен саобраћајни или правни факултет,

2) да има најмање пет година радног искуства у области безбедности

саобраћаја,

3) да има најмање пет година возачку дозволу за возила B категорије,

4) да у последње четири године није правноснажно осуђиван за кривична

дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против

живота и тела, против службене дужности, као и да се против њега не

води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за

ова кривична дела.

Испитивач унапређења знања из области безбедности саобраћаја мора

испуњавати следеће услове:

1) да има завршен саобраћајни или правни факултет и најмање три године

радног искуства у области безбедности саобраћаја, односно други

факултет и најмање пет година радног искуства у области безбедности

саобраћаја,

2) да има најмање пет година возачку дозволу за возила B категорије,

3) да има сертификат Агенције да је посебно оспособљен за унапређење

знања из области безбедности саобраћаја и

4) да у последње четири године није правноснажно осуђиван за кривична

дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против

живота и тела, против службене дужности, као и да се против њега не

води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за

ова кривична дела.

Унапређивање знања испитивача за поступак рехабилитације возача организује

Агенција, периодично у роковима и по потреби сагласно циљевима,

смерницама и задацима из члана 11. и 12. Закона, при чему је потребно

обезбедити да испитивачи похађају додатну едукацију из области психологије

примерену раду са возачима којима је одузета возачка дозвола и раду са

малим групама полазника, по програму који је прилагођен обиму и структури

прекршаја због којих је надлежни орган најчешће одузимао возачке дозволе.

Члан 9.

О полагању испита унапређења знања из области безбедности саобраћаја води

се записник на обрасцу из прилога 5. који је саставни део овог правилника.

Лице је положило испит из члана 7. став 1. овог правилника ако је освојило

најмање 3/4 од укупног броја предвиђених поена.

На захтев лица које није положило испит, комисија је дужна да укаже на грешке

које је учинило, непосредно након јавно објављених резултата.

Члан 10.

Лицу које положи испит унапређења знања из области безбедности саобраћаја

Агенција ће издати уверење о положеном испиту унапређења знања из области

безбедности саобраћаја на обрасцу из прилога 6. који је саставни део овог

правилника.

Лице које није положило испит унапређења знања из области безбедности

саобраћаја може поново поднети пријаву за полагање испита уз достављен

доказ о измиреним трошковима за поновно полагање, у року који није краћи од

15 дана од дана претходног полагања.

Члан 11.

Агенција може ангажовати правно лице које је материјално и стручно

оспособљено да организује и извршава поједине послове из овог правилника,

на основу јавног позива, а у складу са чланом 9. став 4. Закона.

Правно лице из претходног става мора имати кадровске, просторне,

организационе, материјално - техничке и друге услове за квалитетно обављање

послова.

Ближе услове које мора испунити правно лице из става 1. овог члана одређује

Агенција у тексту јавног позива.

Агенција и правно лице из става 1. овог члана потписују уговор о ангажовању.

Члан 12.

Агенција, односно ангажовано правно лице из претходног члана овог

правилника води следеће евиденције о семинарима:

1) регистар уписаних полазника семинара унапређења знања из области

безбедности саобраћаја и издатих потврда (прилог 7),

2) дневник полазника семинара унапређења знања из области безбедности

саобраћаја са прозивником (прилог 8а и 8б).

Агенција води Регистар о полагању испита унапређења знања из области

безбедности саобраћаја и издатих уверења (прилог 9). Регистри из претходних ставова овог члана и досије лица са прилозима чувају

се десет година, а записници о полагању испита унапређења знања из области

безбедности саобраћаја чувају се пет година.

Агенција води регистар издатих сертификата о посебном оспособљавању

предавача и испитивача који се чува трајно.

Регистри се образују, воде и чувају у писаној и електронској форми.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном

гласнику Републике Србије".

Број: 221-110-00-00015/2011-01

У Београду, дана 28.07.2011. године

ПРЕДСЕДНИК

УПРАВНОГ ОДБОРА

проф. др Милан Јанић

Link to post
Share on other sites