Registracija vozila...poskupljenje od 01.01.2011. godine


Recommended Posts

  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Od 01.01.2011. godine ide poskupljenje registracije motornih vozila, tj. takse za Upotrebu motornih vozila.

Evo ga pregled iste po kubikazama:

1600-2000 cc, sa 4000 RSD na 8100 RSD

2000-2500 cc, sa 21000 RSD na 40850 RSD

2500-3000 cc, sa 41000 RSD na 84500 RSD i ///M

Preko 3000 cc, sa 84500 RSD na 187000 RSD.

moze li se saznati poreklo ove informacije - izvor?

Link to post
Share on other sites

Ljudi kakva poskupljenja i kakva pojeftinjenja registracije, jel` vi čitate šta se piše ovde?! :blink:

Tablice, nalepnice, saobraćajna i vozačka je nešto drugo, to je "uskladjivanje" propisa i standarda sa nekim evropskim zakonima, mada su mnoge upravo evropske zemlje uvele nalepnice pa ih nakon par godina "izbacile" iz upotrebe, ali dobro, mi moramo da smo u "evropskim tokovima" <_<

To po strani, sve drugo je isto kao i pre, i svaki kalkulator koji je pre bio tačan biće i dalje, konkretno kad je reč o putničkim automobilima.

U vezi promena tj. dopuna konkretnog Zakona naveo sam koje su razlike bar nama interesantne, tj. koje se tiču registrovanja motornih vozila, ali pošto i dalje ima nejasnoća evo prenosim sa sajta zakon.co.rs kompletno objašnjenje pa koga interesuje videće da se zapravo ništa u ovom pogledu ne menja a naročito ne iznosi samog poreza, već se više radi o terminološkim usaglašavanjima, standardizaciji zbog uvodjenja novih kategorija motornih vozila, kao i malim proširenjima grupa motornih vozila za koje je predvidjena olakšica u smislu visine poreza na upotrebu ali se to NE ODNOSI na automobile već motocikle. Ono bitno za ovu temu sam boldovao, sve ostalo se nas ne tiče ali pošto i dalje ima nejasnoća koga baš interesuje sve samo neka izvoli:

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

· Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je ukidanje poreza na upotrebu mobilnog telefona od 1. januara 2011. godine.

Kod poreza na upotrebu motornih vozila predlaže se izmena predmeta oporezivanja, tako što se porez neće plaćati kod zamene registarskih tablica. Naime, ocenjuje se neopravdanim da se porez na upotrebu motornih vozila plaća kod zamene registarskih tablica motornih vozila, iz razloga što do te zamene ne mora doći samo u vezi sa registracijom motornih vozila, već i u drugim slučajevima, u toku godine u kojoj je izvršena registracija vozila prilikom koje je porez plaćen: zbog krađe, gubitka ili oštećenja jedne ili obe registarske tablice; usled promene prebivališta ili sedišta istog vlasnika kada se izdaju registarske tablice „novog” registarskog područja; usled promene vlasnika vozila kada „novi” vlasnik ima prebivalište ili sedište na drugom registarskom području u odnosu na registarsko područje prethodnog vlasnika vozila; u slučaju odjave vozila i ponovne registracije u roku važenja saobraćajne dozvole...

Takođe, predlaže se proširenje liste motornih vozila kod čije se registracije, odnosno produženja registracije, ovaj porez plaća, kao i pravnotehničko usaglašavanje njihovih naziva, sa nazivima uređenim Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 53/10) i Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 64/10 i 69/10). U tom smislu, predlaže se plaćanje poreza na teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t (umesto na kombi vozila, koja pojmovno više nisu definisana kao vrsta vozila), kao i na motocikle sa bočnim sedištem, odnosno na teške tricikle (kao „nove” vrste motornih vozila).

Za motocikle sa bočnim sedištem, odnosno za teške tricikle, odgovarajuće radne zapremine motora predlaže se ista visina poreza kao za motocikle, pri čemu se predlaže smanjenje visine poreza kada je njihova radna zapremina motora veća od 750 cm³.

Predlaže se smanjenje poreza za sve vrste motornih vozila (za putnička vozila, za teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t, za motocikle, za motocikle sa bočnim sedištem, odnosno za teške tricikle) starosti 20 i više godina, tako da iznosi 20% od propisanog iznosa (kako je to sada uređeno samo za putničke automobile i kombi vozila).

Clan 4

Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila umanjuje se za vozila preko navršenih pet godina starosti, i to za:

1) 15% - kod vozila preko pet do osam navršenih godina starosti;

2) 25% - kod vozila preko osam do 10 navršenih godina starosti;

3) 40% - kod vozila preko 10 navršenih godina starosti.

Izuzetno od stava 3. ovog clana, za putnicke automobile i kombi vozila starosti 20 i više godina, porez na upotrebu motornih vozila iznosi 20% od propisanog iznosa poreza na upotrebu motornih vozila iz st. 1. i 2. ovog clana.

...............................................................................

Komentar: dakle ni ovde se ništa ne menja jer je ovo citat iz "spornog" člana 4 koji kaže da se vozila starija od 20 godina oporezuju sa "samo" 20 % od punog iznosa poreza, tako da ovo sad ostaje da važi ali se proširuje "ciljna grupa" na dodatne grupe vozila tj. teretna vozila do 3,5 tone, motocikle sa bočnim sedištem odnosno tricikle. Dakle, sve ostaje isto po pitanju VISINE POREZA, samo se uskladjuje terminologija obzirom da su umesto "kombi vozila" dodate nove grupe motornih vozila. Idemo dalje...

Poresko oslobođenje propisano za vozila vojnih invalida, civilnih invalida rata, odnosno invalida rada, određenog stepena invalidnosti (80 ili više procenata telesnog oštećenja, odnosno 60 ili više procenata telesnog oštećenja koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu – u daljem tekstu: određeni stepen invalidnosti), iz razloga pravičnosti, proširuje se na putnička vozila i na teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t (u daljem tekstu: putnička vozila) svih osoba sa invaliditetom određenog stepena invalidnosti, pri čemu se to pravo ograničava na jedno putničko vozilo koje se na njihovo ime registruje u jednoj kalendarskoj godini. Predlaže se proširenje poreskih oslobođenja po ovom osnovu i za putnička vozila roditelja višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu (takođe na jedno putničko vozilo), na vozila organizacija osoba sa invaliditetom koja su prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova, na vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i za motocikle, za motocikle sa bočnim sedištem i za teške tricikle na električni pogon (kao podsticaj zaštiti životne sredine).

Kod poreza na upotrebu plovnih objekata predlaže se:

- pravnotehničko usaglašavanje naziva poreskog oblika, predmeta oporezivanja, obveznika poreza i nastanka poreske obaveze, sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, broj 73/10);

- smanjenje iznosa poreza;

- proširenje predmeta oporezivanja i na čamce sa motornim pogonom do 7,35 kw;

- uvođenje poreskog oslobođenja za brodove i za plutajuće objekte - ugostiteljske objekte, koji obvezniku služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti (na primer, transportne, turističke, ugostiteljske...).

Kod poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica predlaže se pravnotehničko usaglašavanje naziva poreskog oblika, predmeta oporezivanja, obveznika poreza i nastanka poreske obaveze, sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 73/10).

Usaglašava se minimalni iznos novčane kazne za prekršaj pravnog lica – obveznika poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (koji u propisanom roku ne uplati porez), sa minimalnim iznosom novčane kazne propisanim Zakonom o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 116/08 i 111/09) za ta lica.

· Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koja su uređena zakonom, izmene i dopune tih elemenata ne mogu se rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u okviru poslova državne uprave.

· Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

Pored toga, uređivanjem poreskopravne materije zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz čl. 1, 9, 10. i 27.

Predlaže se usaglašavanje naziva oblika poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 73/10) i Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, broj 73/10), kao i ukidanje poreza na upotrebu mobilnog telefona od 1. januara 2011. godine.

S tim u vezi, uređuje se da će se porez na upotrebu mobilnog telefona, na usluge mobilne telefonije za koje „pripejd” korisnici izvrše uplatu do 31. decembra 2010. godine, odnosno koje „postpejd” korisnicima budu izvršene do 31. decembra 2010. godine, utvrditi, naplatiti i uplatiti na propisani uplatni račun javnih prihoda u skladu sa odredbama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09 i 95/10), pod pretnjom novčanih kazni za prekršaj iz člana 28. tog zakona.

Uz čl. 2, 3, 4, 6, 7. i 8.

Predlaže se da se porez na upotrebu motornih vozila ne plaća kod zamene registarskih tablica. Razlog za to je što do zamene registarskih tablica može doći ne samo u vezi sa registracijom motornih vozila, već i u drugim slučajevima - u toku godine u kojoj je izvršena registracija vozila, prilikom koje je porez plaćen. To su, na primer, slučajevi krađe, gubitka ili oštećenja jedne ili obe registarske tablice; promena prebivališta ili sedišta istog vlasnika zbog čega se izdaju registarske tablice „novog” registarskog područja; promena vlasnika vozila kada „novi” vlasnik ima prebivalište ili sedište na drugom registarskom području u odnosu na registarsko područje prethodnog vlasnika vozila; odjava vozila i ponovna registracija u roku važenja saobraćajne dozvole... Stoga se ocenjuje neopravdanim da se, u toku godine u kojoj je izvršena registracija motornog vozila kojom prilikom je plaćen propisani porez, taj porez iznova naplaćuje ako dođe, i svaki put kad u toku te godine dođe, do zamene registarskih tablica.

Predlaže se pravnotehničko usaglašavanje nastanka poreske obaveze, vrsta i naziva motornih vozila kod čije registracije se ovaj porez plaća, sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 53/10) i Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 64/10 i 69/10). U tom smislu se iz predmeta oporezivanja izuzima kombi vozilo (s obzirom na to da takvo vozilo pojmovno više nije definisano kao vrsta vozila), a kao „novi” predmet oporezivanja predlažu se teretno vozilo čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t, motocikli sa bočnim sedištem i teški tricikli.

Predlaže se smanjenje visine poreza za motocikle čija je radna zapremina motora veća od 750 cm³, kao i za sve vrste motornih vozila starosti 20 i više godina, koja su predmet oporezivanja (iznosiće 20% od propisanog iznosa poreza - kako je to sada uređeno samo za putničke automobile i kombi vozila).

Ujedno se vrši preciziranje odredaba koje uređuju plaćanje poreza u slučaju promene vlasnika vozila u toku godine za koju je porez plaćen.

Uz član 5.

Kako bi se i poreskim podsticajima dao doprinos poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom, predlaže se da se:

- poresko oslobođenje propisano za vozila vojnih invalida, civilnih invalida rata, odnosno invalida rada, sa propisanim stepenom invalidnosti, proširi na putnička vozila svih osoba sa invaliditetom tog stepena invalidnosti, uz ograničenje ovog prava na jedno putničko vozilo koje se prvo na njihovo ime registruje u jednoj kalendarskoj godini;

- poresko oslobođenje uvede i za putnička vozila roditelja višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu (takođe na jedno putničko vozilo), kao i za vozila organizacija osoba sa invaliditetom osnovanih sa ciljem pružanja pomoći osobama sa invaliditetom i registrovanih u skladu sa zakonom – za vozila koja su prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova.

Takođe, predlaže se uvođenje poreskog oslobođenja za vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno za motocikle, za motocikle sa bočnim sedištem i za teške tricikle – koji imaju električni pogon.

Uz čl. 11. do 18.

Kod poreza na upotrebu plovnih objekata predlaže se:

- pravnotehničko usaglašavanje naziva poreskog oblika, predmeta oporezivanja, obveznika poreza i nastanka poreske obaveze, sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama - „Službeni glasnik RS”, broj 73/10 (na primer, reči: „ploveće postrojenje” zamenjuju se rečima: „plutajući objekat”, uređuje se da se za plutajuće objekte izdaje plutajuća dozvola...);

- smanjenje iznosa poreza;

- proširenje predmeta oporezivanja i na čamce sa motornim pogonom do 7,35 kw;

- uvođenje poreskog oslobođenja za brodove i za plutajuće objekte - ugostiteljske objekte, koji obvezniku služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti (na primer, transportne, turističke, ugostiteljske...).

Uz čl. 19. do 24.

Predlaže se pravnotehničko usaglašavanje naziva poreskog oblika, predmeta oporezivanja, obveznika poreza i nastanka poreske obaveze, po osnovu poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica, sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 73/10).

Uz član 25.

Predlaže se da se usklađivanje dinarskih iznosa poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara ubuduće vrši indeksom potrošačkih cena, umesto cena na malo, s obzirom na to da će Republički zavod za statistiku Srbije, u skladu sa usvojenom strategijom razvoja statističkog sistema, od januara 2011. godine prekinuti sa objavljivanjem podataka o rastu cena na malo.

Uz član 26.

Predlaže se usaglašavanje minimalnog iznosa novčane kazne za prekršaj pravnog lica – obveznika poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (koji u propisanom roku ne uplati porez), sa minimalnim iznosom novčane kazne propisanim Zakonom o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 116/08 i 111/09) za ta lica.

Vrši se i pravnotehničko usaglašavanje kaznenih odredaba sa predloženim izmenama Zakona.

Uz čl. 28. i 29.

S obzirom na to da je ovim zakonom predložena izmena pojedinih iznosa poreza na upotrebu motornih vozila i poreza na upotrebu plovila, predlaže se da se prvo usklađivanje tih iznosa, za plaćanje u 2012. godini, izvrši u decembru 2011. godine, indeksom potrošačkih cena, za period počev od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. novembra 2011. godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, na istovetan način na koji se svake godine vrši usklađivanje iznosa poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, uređen odredbama člana 27a Zakona.

Takođe, imajući u vidu da se u decembru 2010. godine vrši usklađivanje (svih) iznosa poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, za plaćanje u 2011. godini, predlaže se da se usklađeni iznosi poreza na upotrebu motornih vozila i poreza na upotrebu plovila, čiji se „novi” iznosi propisuju ovim zakonom ne primenjuju od stupanja na snagu ovog zakona.

Uz član 30.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu 1. januara 2011. godine.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 52/10).

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara vrši se fiskalno rasterećenje određenih obveznika (predlaže se ukidanje poreza na upotrebu mobilnog telefona od 1. januara 2011. godine, uvođenje oslobođenja po osnovu poreza na upotrebu plovila – za brodove i za plutajuće objekte - ugostiteljske objekte, koji obvezniku neposredno služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti, kao i smanjenje poreza na upotrebu plovila i na upotrebu određenih motornih vozila), čime se daje podsticaj finansijskoj disciplini, stvaraju mogućnosti da obveznici na ime tih ušteda vrše investiranja po drugim osnovima, kao i uslovi da se dobra koja su predmet oporezivanja upotrebljavaju uz manji fiskalni teret (u skladu sa propisima, dobra se upotrebljavaju po izvršenoj registraciji, upisu u upisnik,... koji se vrše uz dokaz da su prethodno izmirene poreske obaveze).

Nedonošenje Zakona po hitnom postupku moglo bi da ima štetne posledice u pogledu ostvarivanja svrhe zbog koje se vrši smanjenje fiskalnih tereta obveznika, što bi moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Očekuje se da će se po osnovu ukidanja poreza na upotrebu mobilnog telefona u budžetu Republike Srbije na godišnjem nivou ostvariti negativan efekat od oko 5,5 milijardi dinara.

S obzirom na to da se ne raspolaže podacima o broju osoba sa invaliditetom određenog stepena invalidnosti, koji nisu vojni invalidi, civilni invalidi rata i invalidi rada, a vlasnici su motornih vozila određene vrste i radne zapremine motora (prema kriterijumima kojima je, članom 4. Zakona, određen iznos poreza), imajući u vidu da ta lica sada plaćaju porez na upotrebu motornih vozila, kao i podacima o broju vozila u svojini jednog lica sa invaliditetom (jer je predloženo ograničenje prava na poresko oslobođenje na jedno putničko vozilo), procena efekata proširenja poreskih oslobođenja po osnovu poreza na upotrebu motornih vozila u apsolutnom iznosu nije vršena. Uprkos tome, u situaciji kada javni prevoz nije uvek, ili je teško pristupačan osobama sa invaliditetom, uvođenje poreskog oslobođenja izraz je odnosa društva prema tim licima, potrebe i želje da se ona uključe u društvene aktivnosti. Iako će to posledično značiti manje sredstava u budžetu Republike Srbije, rešavanje egzistencijalnih pitanja ovih lica je mnogo veća vrednost od sredstava koja bi se naplatom poreza na upotrebu motornih vozila na jedno putničko vozilo svakog od tih lica naplatila.

Efekti proširenja predmeta oporezivanja porezom na upotrebu motornih vozila na registraciju pojedinih „novih” vrsta motornih vozila (na motocikle sa bočnim sedištem i na teške tricikle), koje pojmovno nisu postojale do početka primene zakona kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, pa nisu bile predmet oporezivanja, moći će se sagledati po proteku određenog perioda za njihovu registraciju, kada se bude raspolagalo podacima o broju, vrsti i radnoj zapremini motora tih vozila i, s tim u vezi, iznosu poreza koji se očekuje od naplate poreza kod njihove registracije.

Imajući u vidu da se porez na upotrebu plovila sada plaća i na plovila koja se koriste za obavljanje registrovane delatnosti, značaj pozitivnih efekata uvođenja poreskog oslobođenja za ta plovila (razvoj privrednih delatnosti u kojima se koriste plovila kao osnovno sredstvo, postizanje konkurentnosti tih privrednih subjekata, umanjenje rizika da privredni subjekti koriste manja plovila, plovila manje snage, odnosno starija plovila, radi umanjenja poreskih obaveza...) prevazilazi značaj efekata umanjenja budžetskih prihoda po osnovu ovog poreza koji ni sada, u odnosu na ukupne prihode u budžetu Republike, nisu značajni.

Takođe, smanjenje iznosa poreza na upotrebu plovila moglo bi da doprinese zaustavljanju uočenog smanjenja broja plovila kojima je produžena plovidbena dozvola (čijem izdavanju prethodi plaćanje poreza), odnosno povećanju broja plovila kojima će se produžiti ta dozvola čime bi se, uprkos smanjenju iznosa poreza, ostvarili određeni prihodi u budžetu i stimulisalo korišćenje plovila u skladu sa propisima (po proveri njihove tehničke ispravnosti vrši se produženje dozvole...). Iako se u ovom trenutku ne mogu precizno sagledati elementi od uticaja na prihod koji će se u budžetu manje ostvariti zbog smanjenja iznosa poreza i zbog uvođenja oslobođenja na određena plovila kojima se obavlja registrovana delatnost obveznika, a više ostvariti zbog većeg broja plovila kojima će se produžiti važnost plovidbene dozvole, predloženo rešenje trebalo bi da dovede do pravičnijeg poreskog tretmana u oporezivanju korišćenja plovila (širi obuhvat plovila koji se oporezuje uz smanjenje iznosa poreza za plovila za koja se sada porez plaća).

Stoga je ocenjeno da obračun efekata na bazi raspoloživih podataka ne bi dao realan prikaz fiskalnog kapaciteta ovih poreskih oblika zbog čega efekti izmena i dopuna Zakona nisu iskazani u apsolutnim iznosima, saglasno odredbi člana 40. stav 3. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10).

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Zakon će imati pozitivan uticaj na:

1) obveznike poreza na upotrebu motornih vozila koji vrše zamenu registarskih tablica – s obzirom na to da im se ukida obaveza ponovnog plaćanja poreza ako u toku godine za koju je vozilo registrovano i porez plaćen u propisanom iznosu, moraju vršiti zamenu registarskih tablica;

2) obveznike poreza na upotrebu motornih vozila koji porez plaćaju na motocikle radne zapremine motora preko 750 cm³, odnosno na motocikle starosti 20 i više godina, kao i na obveznike poreza na upotrebu određenih plovila – s obzirom na to da im se smanjuje iznos poreske obaveze;

3) osobe sa invaliditetom (sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, odnosno kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata) – s obzirom da im se priznaje pravo na poresko oslobođenje na jedno putničko vozilo, nezavisno od uzroka, načina i osnova nastanka invalidnosti (sada to pravo imaju samo vojni invalidi, civilni invalidi rata i invalidi rada), čime se ta lica, koja su u istoj zdravstvenoj situaciji, dovode u ravnopravnu poreskopravnu situaciju, daje se fiskalni podsticaj poboljšanju kvaliteta njihovih života i lakšem uključivanju u društvene aktivnosti. U prilog tome je i uvođenje poreskog oslobođenja za vozila u svojini organizacija osoba sa invaliditetom koja služe za prevoz njihovih članova.

4) roditelje višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu – iz istih razloga kao poresko oslobođenje za vozila osoba sa invaliditetom;

5) prihode u budžetu Republike Srbije po osnovu poreza na upotrebu motornih vozila – pravo na oslobođenje od poreza na upotrebu motornih vozila za vozila određenih invalidnih lica uvedeno je u cilju lakšeg uključivanja tih lica u društvene tokove, za koje im je potrebno jedno vozilo, pa je pravo na poresko oslobođenje ograničeno na jedno putničko vozilo. Ukoliko bi ta lica imala pravo na poresko oslobođenje na neograničeni broj vozila u njihovoj svojini, ne bi se ostvarila svrha oslobođenja, već omogućila zloupotreba datog prava, ako bi vlasnik vozila ta vozila davao na korišćenje drugim licima po osnovu punomoćja.

6) zaštitu životne sredine – iz razloga što se uvodi oslobođenje od poreza na upotrebu motornih vozila za motocikle, motocikle sa bočnim sedištem i teške tricikle, koji imaju električni pogon;

7) korisnike usluga mobilne telefonije – ukidanjem poreza na upotrebu mobilnog telefona smanjuje se fiskalni teret po osnovu korišćenja usluga mobilne telefonije, čime se pospešuje upotreba i razvoj mobilnih komunikacija. To je od posebnog značaja za korisnike u ruralnim delovima u kojima ne postoji alternativa uslugama mobilnih komunikacija;

8) vlasnike brodova i plutajućih objekata – ugostiteljskih objekata koje koriste za obavljanje registrovane delatnosti – iz razloga što se uvodi poresko oslobođenje za ta plovila.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Iako se predlaže plaćanje poreza na upotrebu motornih vozila i na motocikle sa bočnim sedištem i na teške tricikle, odnosno poreza na upotrebu plovila i na čamce sa motorom do 7,35 kw, ovim zakonom se prevashodno predlaže smanjenje poreskih tereta (neplaćanje poreza na upotrebu motornih vozila kod zamene registarskih tablica, ukidanje poreza na upotrebu mobilnog telefona, smanjenje pojedinih iznosa po osnovu poreza na upotrebu motornih vozila i poreza na upotrebu plovila, proširenje poreskih oslobođenja na brodove i plutajuće objekte - ugostiteljske objekte koji služe obavljanju obveznikove registrovane delatnosti, na vozila u svojini svih osoba sa invaliditetom određenog stepena invalidnosti, na vozila u svojini organizacija osoba sa invaliditetom – za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova..., te bi primena ovog zakona trebala da ima pozitivne posledice u vidu smanjenja poreskih obaveza, kao posebnih troškova obveznika.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Iako se predlaže plaćanje poreza na upotrebu motornih vozila i na motocikle sa bočnim sedištem i teške tricikle, odnosno poreza na upotrebu plovila i na čamce sa motorom do 7,35 kw, cilj koji se želi postići ovim zakonom je prevashodno smanjenje poreskih tereta (kroz smanjenje iznosa poreza, proširenje poreskih oslobođenja, ukidanje poreza na upotrebu mobilnih telefona...), te primena ovog zakona principijelno treba da ima pozitivne posledice u vidu smanjenja poreskih obaveza, kao posebnih troškova obveznika.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Ovim zakonom se uređuje oporezivanje upotrebe, držanja i nošenja dobara, što prevashodno nema za cilj podsticanje stvaranja novih privrednih subjekata i tržišne konkurencije.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadležnim ministarstvima.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u primeni Zakona. Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i pristup informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem Zakona.

Dakle, NIŠTA se ne menja, ni način oporezivanja, ni stope za umanjenje istog, ni visina poreza po kubikažama.

Promene koje se dešavaju se odnose na motocikle sa preko 750 ccm radne zapremine i 20 i više godina starosti, kao i teretna vozila do 3,5 tone, motocikle sa bočnim sedištem i tricikle koji "probijaju" istu starosnu granicu, a za koje će ubuduće važiti iste poreske olakšice (20 %) za porez na upotrebu kao što to sada važi samo za motorna vozila i kombi vozila starosti 20 i više godina. Sve u svemu, ništa ovde se ne tiče vlasnika putničkih automobila i sve ostaje apsolutno isto kao i pre. Jedino su rešili da "stanu na rep" ovima koji su na invalide registrovali automobile, odnosno da prekinu sa praksom da jedan invalid može da registruje na sebe masu automobila što se do sad radilo (iz poznatih razloga).

Sve ostalo su minorne stvari, nebitne po vlasnike putničkih automobila i kao takve na njih ne treba u ovom kontekstu trošiti više reči.

Ako posle svega opet nešto ne bude jasno i neko opet postavi pitanje o poskupljenju registracije nakon usvajanja ove dopune postojećeg zakona ima da se samobanujem sa ovog foruma... :lol:

Link to post
Share on other sites

Neznam šta da Vam kažem...osim da sam u amss pred kraj prosle godine bio i na njihovom usranom kalkulatoru izaslo nesto ispod 30000din a kod njih 37000...tako da za mene kalkulator ne pije vodu + na par mesta bio i svi jaci za bar 4000din od navedene cene...sta da vam kazem cekajte izbore...otici cu ovih dana pa cu vam javiti koliko je za 141kw 2500ccm...verujte plasim se da odem

Link to post
Share on other sites

Poskupeo je samo porez na upotrebu motornih vozila,za starije od 20 nekih 1000 din,a do 2001 nekih 2500 din..Poskupele su jos neke takse ali to je par din vise,nista strasno..a i one variraju zavisno od opstine u kojoj registrujete..Iskopiracu sutra izmene koje su mi stigle na tehnicki pa cu postaviti..Nije nista strasno uglavnom..

Link to post
Share on other sites

Živo me interesuje ko je to mogao i na kojim osnovama da usvoji bilo kakve promene Zakona o upotrebi, nošenju i korišćenju dobara, a da je to uradjeno van redovne procedure? Jer o tome se ovde radi, usvojen je predlog izmena tog Zakona u kojem nigde nema ni reči o promenama visine poreza, niti o izmenama u pogledu olakšica obzirom na starosnu dob vozila. O tome smo detaljisali već ranije, i iz (usvojenog) predloga izmena Zakona se vidi da nigde nema pomena o promenama poreza. I nije poenta da li je u pitanju 10 dinara, 1000 dinara ili 10000 dinara, nego da je u pitanju Zakon koji može da se promeni jedino u redovnoj proceduri, a ovde je usvojeno to što je usvojeno, videli smo na prethodnim stranicama konkretno šta i zašto. O promeni načina oporezivanja, poreskim stopama, olakšicama ili otežavajućim faktorima, i uopšte bilo čemu drugom što može da utiče na promenu visine poreza u tom Predlogu izmene postojećeg Zakona nije bilo ni reči. Ako je tako (a jeste), samo se onda pitam ko je to "podigao" visine poreza? Jer, možda 1000 i 2500 hiljada nije mnogo pojedinačno gledano, ali kad se pomnoži sa brojem takvih automobila u zemlji cifra postaje "malo" ozbiljnija. Neko tu fino "masti brke"...

Ništa me više doduše ne čudi, samo se pitam ako je to istina ne znam onda koju funkciju imaju Narodna skupština, Parlament, i uopšte zakonodavna vlast u ovoj državi? :mellow:

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Sta se bunimo,bice jeftinijih vozila pa ko hoce/ima da se vozi taj ce i da se vozi,uostalom bice manje guzve :P

Stim da ja mislim da treba da se shiba po ovima sa lomarama tipa : O raspala lada, 50.000 registracija :)

da se to iskoreni jbg brutalno ali ...

Link to post
Share on other sites

Sta se bunimo,bice jeftinijih vozila pa ko hoce/ima da se vozi taj ce i da se vozi,uostalom bice manje guzve :P

Stim da ja mislim da treba da se shiba po ovima sa lomarama tipa : O raspala lada, 50.000 registracija :)

da se to iskoreni jbg brutalno ali ...

Takvi , jos malo, nece ni registrovati. Oni da imaju, vozili bi nova auta.

Link to post
Share on other sites

Ma razumem ja to , ali ako se vec krece u evropu mora rigorozno. Gledao sam na discovery Whealer Dealers

pa teraju na tehnicki i majstor bukvlano bode srafcigerom da vidi ima li trulezi ako ima nema prolaz.

Zamisli da te zakove tako neki dres koji nema ni signalizaciju kako treba ni kocnice.. U srbiji se tehnicki

prolazi znamo svi kako. Sto ja da placam vise sve te troskove kad vozim auto koji ne ometa nikog u saobracaju i ne predstavlja pretnju,a ostali yugici lade trabanti wartburzi i ko zna sta jos se bukvalno raspadaju po putu,ja sam

pre par godina preleteo preko retrovizora od yuga i isekao gumu.Meni retrovizor,auspuh,i ostali delovi na autu

stoje cvrsto i lepo placam prvenstveno za svoju sigurnost a samim tim za druge ucesnike u saobracaju i zbog toga

sto vozim "Dobar auto" moram dodatno da platim. Pa ludnica. a sto trosimo vise goriva ,sto prelazimo vise kilometara i samim

tim placamo vise putarina itd itd to nikom nista. Pa za par godina imace 90% srba koji voze peglice renoe 4 a pocece i fice koji ostaju na putevima masovno da vade iz reka i ciganmala da registracija ne bi presla bila 15k din. jer ce za svaki drugi auto biti

preko 30k dinara .. na prosecnu platu (ne poslanicku) od 20k dindzi. EVROPO ETO NAS! sa zve znakom Z na haubi.

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Na sajtu Ministarstva finansija:

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=7535

a kada udjete mozete procitati:

ЗАКОН О ПОРЕЗИМА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

Члан 4.

Порез из члана 2. овог закона плаћа се према радној запремини мотора моторног

возила, и то за:

1. Путничка возила, односно за теретна возила

чија је највећа дозвољена маса мања од 3,5 t

Динара

1) до 1.150 цм3 950

2) преко 1.150 до 1.300 цм3 1.860

3) преко 1.300 до 1.600 цм3 4.110

4) преко 1.600 до 2.000 цм3 8.430

5) преко 2.000 до 2.500 цм3 41.630

6) преко 2.500 до 3.000 цм3 84.370

7) преко 3.000 цм3 174.370

Прописани износ пореза на употребу моторних возила умањује се за моторна

возила преко навршених пет година старости, и то за:

1) 15% - код моторних возила преко пет до осам навршених година старости;

2) 25% - код моторних возила преко осам до 10 навршених година старости;

3) 40% - код моторних возила преко 10 навршених година старости.

Изузетно од ставa 3. овог члана, за моторна возила старости 20 и више година,

порез на употребу моторних возила износи 20% од прописаног износа пореза на

употребу моторних возила из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 30.

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2011. године.

Link to post
Share on other sites
  • 9 months later...

cuo sam da ce uskoro biti jeftinija reg. za kola preko 2500cm3 da li je to tacno?

O tome je bilo reči početkom ove godine, ali za sada nema konkretnih najava, koliko je meni poznato. Najveći problem imaju proizvođači koji u svojoj gami imaju motore od 2.2 litra (Mercedes, Japanci). Videćemo da li će uspeti da izlobiraju smanjenje.

Link to post
Share on other sites

Jedan lik ima nekog strica tamo negde,neki k...c u policiji ili gde vec (zaboravio sam gde) i rekao mu je kao provereno od nove godine ce da bude tako

ali ja volim kad to neko iz kluba potvrdi onda sam 101% siguran :P

Link to post
Share on other sites

Dajte ljudi... Transporter je u pravu!!! Koji je izvor informacije???? Da li je tačna ili smo svi izgoreli zbog neke čaršijske priče????

Ja ću u tom slučaju imati da platim 3000 evra za moja dva auta... Da li neko stvarno može da proveri informaciju???

Link to post
Share on other sites